צעקת עשרת השבטים!!
  www.c148.022.co.il
אשר ונפתלי ניוז News
יום ש', יב’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
שבט תשע"ד הילולת השבט הקדוש אשר בן יעקב אבינו ע"ה כ' שבט תשע"ד ציונו הקדוש בקדש נפתלי העתיקה. כביש מס' 899.
19:50 (19/01/14) משה כהן

ציונו הקדוש בקדש נפתלי העתיקה. כביש מס' 899. המקור לקבר: מציון בספרים כגון "קדמוננו" "מורה דרך" ועוד. וכן בכל המפות של חברת "כרטא". בידנו מקורות כתובים של לפני מאות שנים המעידים על מקום קבורתם המשותף של אשר ונפתלי בני יעקב, בקדש נפתלי. שוחחנו עם אנשים הפוקדים את המקום למעלה מחמישים שנה ביחד עם הרב גפנר זצ"ל מצפת, אשר היה מסתובב על כל הקברים עוד מלפני קום המדינה. כמו כן בספר "עדן ציון" שחובר לפני כמאה שנה על ידי הרב ישעיה הורביץ זצ"ל [חסיד חב"ד מצפת] בו הוא מתאר באופן מדויק את הקבר. רבים שואלים איך קברו את אשר ליד נפתלי, הלא כתוב בירושלמי גיטין, וכן ברש"י בבא קמא צז: שכל שבט נקבר בנחלתו. הרב הנ"ל עמד על כך, ומביא קבלה עתיקה שיש בידיו, והוא שהגבול בין נחלת נפתלי לאשר עובר שם, וקברו אותם איש אצל אחיו. אשר ונפתלי נקברו במקום לפני 3272 שנה [בכניסת עם ישראל לארץ, ואחר חלוקתה בשנת ב' תק"ב] הוא נפטר בשנת ב' ש"כ לפני 3452 שנה. המבנה נהרס לפני שנים רבות עקב המלחמות ותנאי האזור. נשאר רק סימנים ארון קבורה עתיק ומעיין. בעשור האחרון נעשו נסיונות לשפץ את המקום. למעשה במשך כל השנים ניסו לשפץ, אולם לא הצליחו לקבל רשיון לבנות מבנה הוגן. אף הגישה למקום מסובכת, וצריך לעבור גדר מרעה. בעשור האחרון התגברה מגמת השיפוץ מצד אנשים רבים שהגיעו למקום והתרגשו לראות את מקום מנוחתם של אבות האומה. [כ%17 בחשבון ישיר פלוס שהשבטים התערבבו זה בזה.] וצ"ע למה המצב כזה, הלא יוסף הצדיק ע"ה שעליו נאמר "והוא נער בני בלהה וכו'" שהיה מסתובב עם אשר ונפתלי זכה שהרעישו העולם ומלואו עבורו, ובכל כניסה יש ב"ה כמה אלפי איש, וכאן יש שני אחיו, שאף אחד לא מונע מלהגיע אליו. על כן כל מי שמאמין בתחיית המתים וכו' והרי יגיעו עשרת השבטים לכאן, ומה נעשה כשישאלו אותנו, במשך 2,500 שנה שהיינו בגלות לא יכלו לארגן איזה מבנה על קברם של אבותינו?!! יום ההילולא נקבע על פי ילקוט שמעוני ורבינו בחיי. [אין חולק שמדובר בחודש שבט, אולם יש אומרים כ"ב או ד'] ב7 שנים האחרונות היה מנין בודד. השנה אנו רוצים להביא 150 איש ויותר, מי יתן שנזכה, ובזכות זה נזכה לקירוב הגאולה. הגשנו בקשה לשיפוץ, מטעם הרב הרצברג. [שלחנו מכתבים לכל הגורמים בממשלה, שום דבר לא זז בנתיים] מובא במדרש תלפיות בשם האר"י ז"ל, שאשר בן יעקב ז"ל, עומד בפתחו של גהנום וכל מי שלומד משניות, אינו מניחו להיכנס. כתוב שאברהם אבינו ע"ה יושב בגהנום, ומי שלא פוגם בבת אל נכר מוציאו מגהנום, אם כן מדוע צריך גם את אשר? אלא רואים מכאן את כוחו של אשר, שאפילו מי שפגם ח"ו וכו' פה המקום ללמוד משניות ולזכות למליץ יושר כאשר ונפתלי, כאשר אמר האר"י שקבר שאין פוקדים אותו מסוגל ביותר וכו'. בוודאי שיש ענין חשוב ביותר לשפץ ולפקוד את מקום ציונם הקדוש. אוטובוסים: מירושלים-0527634337. מבית שמש-0573124819. מבני ברק-0548407979.